แพ็คเกจท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ & ที่พัก Hotel Tateyama 2 วัน/ ออกเดินทางที่ 2 ท่าน【จากโอซาก้า】

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. พักค้างคืนที่「Hotel Tateyama」รีสอร์ทที่มีความสูง 2,450 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ Chubu-Sangaku ที่ "มูโรโด" ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ 2. เส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวข้ามภูเขาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร โดยการนั่งยานพาหนะชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามได้ทุกฤดูกาล เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ร่วมเดินทางด้วย กรุณาเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากบริษัทไว้จนกว่าสิ้นสุดการเดินทาง โดยบริษัทจะทำการส่งเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางนี้ ไปให้ท่านผ่านทางไปรษณีย์ภายในประเทศ ไปยังโรงแรมที่เข้าพักในคืนก่อนร่วมการเดินทางนี้ กรุณาระบุ ①ชื่อโรงแรมที่เข้าพัก ②วันที่ check in และ ③ชื่อผู้จองที่พัก ลงในแบบฟอร์มการจองของท่านเพื่อแจ้งให้บริษัททราบ 【เกี่ยวกับเด็กเล็ก】เนื่องจากแพ็คเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีระดับความสูง 2000 เมตร ดังนั้น เด็กเล็ก 0-5 ปี จึงไม่สามารถเข้าร่วมแพ็คเกจทัวร์นี้ได้ 【สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์】①ขาไป:รถไฟโทไคโดชินคังเซ็นระหว่างสถานีรถไฟชินโอซาก้า - สถานีรถไฟนาโกย่า - สถานีรถไฟชินาโนะโอมะจิ (reserved seat *ที่นั่งธรรมดา), รถไฟด่วนขบวนไวด์วิว-ชินาโนะ (reserved seat *ที่นั่งธรรมดา) ②ขากลับ:รถไฟโฮคุริคุชินคังเซ็นจากสถานีรถไฟโทยาม่า-สถานีรถไฟคานาซาว่า (reserved seat *ที่นั่งธรรมดา) ③รถไฟด่วนขบวนธันเดอร์เบิร์ดจากสถานีรถไฟคานาซาว่า - ชินโอซาก้า (reserved seat *ที่นั่งธรรมดา) ④รถไฟท้องถิ่นโทยาม่า (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมการเดินทาง) ⑤รถบัสในเส้นทางสถานีชินาโนะโอมะจิ-สถานีโอกิซาว่า ⑥บัตรผ่านเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ ⑦ที่พัก 1 คืน (รวมอาหารเช้า-อาหารเย็น) 【เกี่ยวกับ JR】แพ็คเกจทัวร์นี้เป็นแพ็คเกจที่รวมตั๋ว JR ทางบริษัทจะดำเนินการจองต่างๆหลังจากที่ได้รับข้อความจองของท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการจองที่นั่งรถไฟสามารถทำได้ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนถึงวันออกเดินทาง ในกรณีที่ท่านดำเนินการจองก่อนถึงวันออกเดินทางมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป ทางบริษัทจะทำการจองและแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ท่านทราบภายใน 1 เดือนก่อนถึงวันออกเดินทาง  【เกี่ยวกับ Hotel Tateyama】 เนื่องจากโรงแรมนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับความสูง 2,450 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงมีความกดอากาศต่ำและอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายแม้กับผู้ที่มีรา่งกายแข็งแรง โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัว อย่างเช่นโรคความดันโรหิตสูง โรคหัวใจ หรือท่านที่กำลังตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง และอย่าลืมนำยาติดตัวมาด้วย ทางที่พักจะให้ความช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยใดๆกำเริบ เนื่องจากไม่มียา หมอ และรถพยาบาลประจำอยู่ในที่พัก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการขอความช่วยเหลือ [ข้อมูลเพิ่มเติม] *สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้รับบริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) *สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ [หมายเหตุ] *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม *ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
 • อาหารเช้า: 0
 • อาหารกลางวัน: 0
 • อาหารเย็น: 1
 • อาหารรอบดึก: 0
 • สถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้า(นั่งรถไฟโทไคโดชินคังเซ็น)【เปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟ JR นาโกย่า】 (นั่งรถไฟด่วนขบวนไวด์วิว-ชินาโนะ)【เปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟ JR มัตสึโมโต้】 สถานีรถไฟ JR ชินาโนะโอมะจิ(ประมาณ 40 นาที) สถานีโอกิซาว่า【เข้าสู่เส้นทางแอลป์】(ประมาณ 16 นาที) เขื่อนคุโรเบะ(ประมาณ 800 เมตร) ทะเลสาบคุโรเบะ(ประมาณ 5 นาที) ที่ราบคุโรเบะไดระ(ประมาณ 7 นาที) ไดกันโบ(ประมาณ 10 นาที)มูโรโด=เดินทางถึง Hotel Tateyama รับประทานอาหารเย็นในเมนู "อาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิ" *สำหรับท่านที่เข้าพักในวันที่ 5-29 พ.ย. รับประทานอาหารเย็นในเมนู "บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น-อาหารฝรั่ง"

วันที่ 2
 • อาหารเช้า: 1
 • อาหารกลางวัน: 0
 • อาหารเย็น: 0
 • อาหารรอบดึก: 0
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางจากโรงแรม มูโรโด-(ประมาณ 20 นาที)-ทุ่งมิดางะฮาระ (สามารถแวะลงจากรถบัสได้)(ประมาณ 30 นาที)-บิโจไดระ(ประมาณ 7 นาที) ทาเตยามะ(ประมาณ 65 นาที) สถานีเด็นทะสึโทยาม่า(ประมาณ 10 นาที) สถานีรถไฟ JR โทยาม่า【นั่งรถไฟโฮคุริคุชินคังเซ็น】【เปลี่ยนขบวนที่สถานี JR คานาซาว่า】 (นั่งรถไฟด่วนขบวนธันเดอร์เบิร์ด) เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟ JR ชินโอซาก้ารายละเอียด

จุดออกเดินทาง

จุดนัดรวมตัว (Osaka)

เวลาที่นัดหมาย

-

จุดหมาย

จังหวัดโทยามะ, จังหวัดโทยามะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

เนื่องจากทัวร์นี้เป็นแบบ Free plan ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดำเนินการในการติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่งอีเมล์ยืนยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

2 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

2 ท่าน

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์