2 ทุ่งดอกไม้ทางฝั่งตะวันออกของฮอกไกโด:ทุ่งชิบะ-ซากุระ แห่งสวนทากิโนะอุเอะ & ทุ่งทิวลิป แห่งสวนคามิยูเบ็ทสึ/ เดินทางด้วยรถบัสมีห้องน้ำในตัว

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. ชมทุ่งดอกชิบะซากุระบนพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร & ทุ่งทิวลิปกว่า 1.2 ล้านต้น 2. รวมอาหารกลางวัน:ข้าวกล่อง Spring special bento (มาคุโนะอุจิ) ※ไม่รวมเครื่องดื่ม 3. แวะเลือกซื้อของที่ Kita No Mori Garden เมืองคามิกาว่า   รับฟรี!ขนมโดรายากิ 'Kita-Dora' 1 ชิ้น [ข้อมูลเพิ่มเติม] *สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัสเท่านั้น (ไม่รวมอาหาร และขนมในโปรแกรม) *สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) *สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ *ฤดูกาลชมดอกไม้จากที่ผ่านมา ・ทุ่งชิบะ-ซากุระ แห่งสวนทากิโนะอุเอะ (เที่ยวชม ประมาณ 60 นาที) เริ่มบาน:11 พฤษภาคม 2018 (บานประมาณ 30%) บานเต็มที่:21 พฤษภาคม 2018 (บาน 70%-80%) เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 6 มิถุนายน >>>ข้อมูลการบานของดอกไม้ (Takinoue town official website) ・ทุ่งดอกทิวลิปในฤดูกาลบานเต็มที่ แห่งสวนคามิยูเบ็ทสึ (เที่ยวชม ประมาณ 60 นาที) ※เนื่องจากมีดอกทิวลิป 200 ชนิด ฤดูกาลบานของแต่ละชนิดจึงไม่พร้อมกัน เริ่มบาน:11 พฤษภาคม 2018 (บานประมาณ 30%) บานเต็มที่:18 พฤษภาคม 2018 (บาน 70%-80%) เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม >>>LIVE CAMERA (Kamiyubetsu town official website) เช็ควันออกเดินทางอื่น!(เวลารวมตัว / ประเภทของรถบัส จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันออกเดินทาง) >>> 22880(เดือนพฤษภาคม:วันที่ 16,20,24,28 ) >>> 22881(เดือนพฤษภาคม:วันที่ 17.21.25.29) >>> 22882(เดือนพฤษภาคม:วันที่ 18.22.26.30) >>> 22883 / เดินทางด้วยรถบัสมีห้องน้ำในตัว (เดือนพฤษภาคม:19.23.27.31) OPTIONAL PLAN.. อาหารเย็น เนื่องจากโปรแกรมนี้ มีกำหนดการเดินทางถึงซัปโปโรเร็วสุดในเวลา 21:00 นาฬิกา และไม่รวมอาหารเย็นให้ในโปรแกรม ทางบริษัทจึงได้จัดทำบริการเสริม 'ข้าวกล่องอาหารเย็น' โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้าวกล่องเมนูมาคุโนะอุจิ + เครื่องดื่ม ราคาชุดละ 1000 เยน (รวมภาษี) (ประกอบไปด้วย:ไข่เจียวญี่ปุ่น ปลาย่าง ขนมจีบปู หอยเชลล์ทอด ซาลาเปามันอิโมะ และข้าวญี่ปุ่นนึ่งหอยเชลล์ เป็นต้น) ※รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ※สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาระบุที่ช่อง 'เพิ่มเติม' ในแบบฟอร์มการจอง หรือแจ้งให้บริษัททราบก่อนถึงวันออกเดินทาง อย่างน้อย 3 วันทำการของบริษัท ※ข้าวกล่องนี้สำหรับรับประทานบนรถบัสระหว่างการเดินทาง ※สำหรับผู้ที่ไม่สั่งจองข้าวกล่องอาหารเย็นกับทางบริษัท สามารถเลือกบริการเสริม 'เมนูเห็ดไมทาเกะ อูด้ง・โซบะ' ได้ในราคาชนิดละ 650 เยนที่ Kita No Mori Garden (ในเที่ยวขากลับ) โดยหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันเดินทาง ทั้งนี้ เวลาที่รถบัสแวะพักนี้ มีให้ประมาณ 20 นาทีเท่านั้น ※กรุณาชำระเงินค่าข้าวกล่องนี้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่านในวันเดินทาง (ชำระด้วยเงินสดในสกุลเงินเยน) [หมายเหตุ] เกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทาง *เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง *โปรแกรมชมดอกไม้นี้ กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนวันออกเดินทางจากฤดูกาลชมดอกไม้ของปีที่ผ่านมา ซึ่งฤดูกาลชมดอกไม้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการปรับเปลี่ยนเวลาในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ในกรณีที่วันเดินทางไม่สามารถชมดอกไม้นั้นๆได้ *ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน *กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้ *โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม *ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
  • อาหารเช้า: 0
  • อาหารกลางวัน: 1 (Lunch Box)
  • อาหารเย็น: 0
  • อาหารรอบดึก: 0
  • มารุยามะโคเอ็น (ออกเดินทาง 7:50 นาฬิกา / ※รถบัสจะแวะรับลูกค้า เฉพาะกรณีที่มีการแจ้งบริษัทว่าต้องการขึ้นรถในสถานที่ดังกล่าวนี้เท่านั้น) -- ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (รวมตัว 8:30 นาฬิกา) -- Kita No Mori Garden (แวะพัก / ประมาณ 20 นาที) -- ทุ่งชิบะ-ซากุระ แห่งสวนทากิโนะอุเอะ (ชมทุ่งชิบะซากุระบนพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร / ประมาณ 60 นาที) -- ทุ่งทิวลิป แห่งสวนคามิยูเบ็ทสึ (ชมทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1.2 ล้านต้น / ประมาณ 60 นาที) -- Kita No Mori Garden (แวะพัก / ประมาณ 20 นาที) -- ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (กลับถึงในเวลา 21:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ) -- มารุยามะโคเอ็น (กลับถึงในเวลา 21:30นาฬิกา ตามกำหนดการ)location ซัปโปโร

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

08:30 AM

จุดหมาย

Hokkaido

ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ

  • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
ราคาที่ปรากฏนี้เป็นราคาโดยประมาณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับผู้ร่วมเดินทางและเงื่อนไขอื่นๆ